Nākotnes darījumu (Futures) tirdzniecības noteikumi | Luminor

Šie nākotnes darījumi ir pieejami tiešsaistes tirdzniecībai, izmantojot Luminor Trade platformu. Tirdzniecības stundas ir norādītas pēc katras attiecīgās biržas vietējā laika.

Nākotnes darījumi (Futures contracts):

 

Nākotnes darījumu (Futures) FIFO savstarpējais norēķins no 8. aprīļa

Luminor virzās uz FIFO (first in, first out) savstarpējo norēķinu nāktones darījumu (futures) pozīcijām. Tas nozīmē, ka nākotnes darījumi (futures) ir jāaizver tieši tādā secībā, kādā tie tika atvērti. Platformas funkcijas, kas ļauj jums aizvērt darījumus citā secībā, tiks atslēgtas:

 Noslēguma pozīcijas

Lai aizvērtu vai samazinātu pozīciju, jūs varat izvietot rīkojumu, izmantojot vai nu "Close" (Aizvērt) pogu pozīcijā vai izvietojot rīkojumu, izmantojot "Trade Ticket" (rīkojuma logu).

Saistītie rīkojumi

"Stop loss" un "Take profit" rīkojumi vairs nevar būt tieši piesaistīti konkrētiem atsevišķiem darījumiem. To vietā no pozīcijas neatkarīgi "stop" un "limiti" rīkojumi var tikt izvietoti un pārvaldīti - ja jūs manuāli aizveriet pozīciju, tad jums arī būs manuāli jāatceļ visi pārējie rīkojumi.

Izmaiņas izvietojuma kopsavilkumā (Allocation Summary)

Saistībā ar nākotnes darījumu (futures) pozīciju pārvaldīšanas izmaiņām aprīļa sākumā, izvietojuma kopsavilkums (Allocation Summary) tiks mainīts:

Stop un Stop Limit rīkojumu atbalsts

Stop un Stop-Limit rīkojumu pieejamība ir atkarīga no biržas, kurā līgums tiek tirgots. Pieejamie rīkojumu veidi atzīmēti katra līguma specifikācijās.

Ja birža neatbalsta Stop rīkojumus un Stop-Limit rīkojumus, Luminor Trade piedāvā iespēju izpildīt stop rīkojumus, izmantojot sintētiskos stop rīkojumus, kad jūsu rīkojumam tiek uzsākta izpilde, ja bāzes līgums tiek tirgots vismaz vienas partijas apjomā. 

Daļēja izpilde

Limita rīkojumiem ir iespējama arī daļēja izpilde, un atlikusī daļa paliek tirgū kā limita rīkojums, kurš var tikt izpildīts, kamēr rīkojums ir spēkā.

Tirgus rīkojumus iespējams izpildīt vairākos līmeņos, samaksātā cena būs visu izpilžu vidēja svērtā cena.

Nākotnes darījumu (futures) termiņa beigas

Izmantojot Luminor Trade, jūs izvairāties no bāzes aktīva fiziskas piegādes pēc nākotnes līguma termiņa beigām. Līdz ar to mēs jums iesakām ievērot visu to nākotnes līgumu beigu un pirmā brīdinājuma termiņus (first notice dates = FND), kuros jums ir pozīcijas, un nodrošināt, lai tās tiktu slēgtas pirms attiecīgās dienas saskaņā ar turpmāk aprakstīto.   

Ja nākotnes līguma pozīcijas nav slēgtas pirms attiecīgā datuma, platforma slēgs pozīcijas jūsu vārdā pie pirmās izdevības par spēkā esošo tirgus likmi. Jebkādi izdevumi, ieguvumi vai zaudējumi tiks nodoti Jums.

Īpaši noteikumi Euronext Patis precēm (Matif)

Attiecībā uz maltiem kviešu miltiem, graudiem, rapšiem un maltiem miežu miltiem Luminor bankai jāievēro biržas noteikumi, kas ir spēkā līdz 5 dienām pirms termiņa beigām. Rezultātā:  

Itālijas finanšu darījumu nodoklis atvasinātajiem finanšu instrumentiem (FTT)

Nodoklis tiks attiecināts uz visiem Itālijas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuru bāze aktīvi ir Itālijas uzņēmuma izlaistās akcijas.

FTT tiek piemērots neatkarīgi no klienta mītnes zemes vai darījuma jurisdikciju, līdz ar to katram, kurš tirgo Itālijas atvasinātos finanšu intstrumentus, nāksies maksāt jauno FTT Pirkšanas un Pārdošanas darījumiem.

Transakciju nominālvērtība (EUR, t) Nākotnes darījumi (Futures) (EUR) CFD Akcijas & ETF/ CFD Indeksi (EUR)
0-2.5 0.00375 0.25
2.5-5 0.0075 0.5
5-10 0.015 1
10-50 0.075 5
50-100 0.15 10
100-500 0.75 50
500-1000 1.5 100
Virs 1000 3 200