Forex Opciju nodrošinājuma prasības | Luminor

Forex Opciju nodrošinājuma politika

Kamēr atvērtā pozīcija ir diezgan saprotami norādīta kā nominālvērtība summa FX tagadnes (spot) vai forward pozīcijai, tā nav tā pati situācija FX Opcijām. Jūs nevarēsiet izmantot tikai nominālvērtības summu sarežģītām opciju stratēģijām.

Dažāda veida FX Opciju stratēģijām (tām, kurām ir neierobežots risks), FX beigu izpildes nodrošinājums (kas ir FX Opciju nodrošinājuma modelis) izmanto nodrošinājuma likmi uz piesaistīto valūtas pāri, lai aprēķinātu nodrošinājuma nosacījumus. Tātad kura nodrošinājuma likme būs nepieciešama nodrošinājuma aprēķinā konkrētam valūtas pārim, kad mums nav vienota fiksētu nodrošinājuma likme, ņemot vērā, tā tagad tā ir atkarīga no ekspozīcijas līmeņa? Atbilde uz šo jautājumu ir savienotā nodrošinājuma likme, pamatojoties uz augstāko iespējamo ekspozīciju Jūsu FX un FX Opciju pozīcijām pašā valūtu pārī.

FX Opciju beigu vērtības kalkulācija

Kalkulācija

FX beigu vērtības nodrošinājuma modelis aprēķina maksimālo nākotnes zaudējumu pie konkrētās FX opciju stratēģijas, ņemot vērā tā brīža tirgus cenas. Ja pastāv bezlimita zaudējumu iespēja vai nu uz leju (tagadnes cena limitēta pie 0) vai augšup, mēs apskatam potenciālo ekspozīciju šajos intervālos un piemērojam tagadnes nodrošinājuma prasība visai nominālvērtībai.

Ja stratēģijai ir gan maksimāls zaudējums, gan bezlimita zaudējums uz leju un/vai augšu, nodrošinājuma prasība būs visaugstākā no šīm trim kalkulācijām.

Jebkurā gadījumā, novērtējot potenciālo opciju iznākumu, nodrošinājuma prasības tiks ierobežotas pie maksimālās potenciālās ekspozīcijas, reizinot ar tagadnes (spot) nodrošinājuma prasībām. Tas nodrošinās, ka nodrošinājuma prasības vienmēr būs mazākas vai vienādas ar nodrošinājuma prasībām uz ekvivalentām tagadnes (spot) pozīcijām.

Kalkulācijas tiek veiktas katram vaūtas pārim un katram beigu datumam.

Modelis pieļauj savstarpēju norēķinu ar tagadnes (spot) pozīciju, ja tagagnes (spot) pozīcija ir tāds pašs valūtas pāris kā FX Opcijas. Modelis piemēro jebkuru tagadnes (spot) pozīciju FX Opciju stratēģijai (katram beigu termiņam un tuvākajam beigu termiņam ir prioritāte), tādā veidā, ka absolūtā maksimālā ekspozīcija beigu termiņā ir minimizēta.Jebkura tagadnes (spot) pozīcija, kas ir palikusi pāri un nav piemērota beigu termiņam, tiks kalkulēta nodrošinājuma prasībām kā tagadnes (spot) pozīcija. Tas nozīmē, ka jebkurai pāri palikusī tagadnes (spot) pozīcijai būs viens valūtas savstarpējs norēķins ar citiemm tagadnes (spot) valūtas pāriem portfelī.

Ķīla

Attiecībā uz katru termiņu un valūtu pāri mēs izvērtējam opcijas stratēģijas tīro vērtību. Ja opcijas stratēģijas tīrā vērtība termiņa beigās ir pozitīva, modelis atņem šo vērtību no klienta ķīlas. Tas nozīmē, ka klients nevar izmantot opciju vērtību maržinālajā tirdzniecībā. Ja opcijas stratēģijas tīrā vērtība termiņa beigās ir negatīva, no ķīlas nekas netiek atņemts.

Piemērs

EURUSD tagadnes līgumi (spot) tiek tirgoti par 1.09, un klients piedāvā 1 miljona EURUSD īstermiņa cenas starpību (short call spread) par izpildes cenu 1.10 un par izpildes cenu 1.11 ar termiņu pēc divām dienām. Maksimālie zaudējumi ir starpība starp abām izpildes cenām, tātad 1,000,000 x 0.01 = 10 000 USD. Nav potenciālu neierobežotu zaudējumu augšupkāpjošā vai lejupejošā virzienā.

Absolūtais maksimālais potenciālais ekspozīcijas risks termiņa beigās ir 1 miljons, jo tas būs gadījums, kad cenu starpības īsais nogrieznis noslēdzas pozīcijā “in-the-money”, bet cenu starpības garais nogrieznis noslēdzas pozīcijā “out-of-the-money”. Līdz ar to nodrošinājuma prasība būs maksimālo zaudējumu minimums (10 tūkst. USD) un nodrošinājuma prasība 1 miljonam tagadnes pozīcijā.

Ja EURUSD tagadnes pozīcija būtu 1.105, proti, nerealizētie zaudējumi 5 tūkst. apmērā, nodrošinājuma prasība būtu 5 tūkst. USD. (maksimālie nākotnes zaudējumi).

Nodrošinājuma (margin) profils

Luminor Bank, nosakot maržas prasības FX Vaniļas Opcijām, ņem vērā izmaiņas:

Luminor Bank nodrošinājuma prasības FX Vaniļas Opciju pozīcijām sastāv no diviem komponentiem:

Maržas prasības FX Vaniļas Opciju pozīcijai ir: Nepieciešamais nodrošinājums = Delta nodrošinājums + Vega nodrošinājums

Delta nodrošinājums (margin)

FX Opcijas pozīcijas Delta raksturo to, kā opcijas vērtība mainās atkarībā no bāzes FX tagadnes (spot) kursa izmaiņām.

Delta maržas prasību Forex Opcijas pozīcijai aprēķina šādi:

Delta ekspozīcija = Nominālvērtība * Delta

Delta nodrošinājums = Delta risks * Forex Spot nodrošinājuma prasība

Aprēķinot Delta maržas prasību jaunai FX Opciju pozīcijai, visas esošās FX spot pozīcijas klienta Trade platformas kontā, ieskaitot visus apakškontus - gan atvērtās FX tagadnes (spot) pozīcijas, gan FX Opciju ekspozīcija - tiek ņemtas vērā.

Vega nodrošinājums (margin)

FX Vaniļas Opciju Vega apraksta, kā FX Opciju pozīcijas vērtība mainās no bāzes FX pāra izrietošā svārstīguma (izmaiņu svārstīguma) izmaiņām..

Aprēķina Vega nodrošinājuma daļai no Forex Opciju pozīcijas ir sekojošs:

Vega nodrošinājums (margin) = Nominālvērtība * Vega * Max (Izrietošais svārstīgums, zemākā (floor) vērtība * Svārstīguma faktors

A floor value of 20% apply. Read more about the Volatility Factors below.

Svārstīguma faktors (Volatility factor)

Svārstīguma faktori tiek noteikti katram FX valūtu pārim un katram FX opcijas beigu termiņam. Starp šiem Beigu termiņiem tiek interpolēti svārstīguma faktori. Svārstīguma faktori īsiem beigu termiņiem ir augstāki nekā garākiem, jo ilgtermiņa Forex Opcijas pozīcijas svārstīgums ir salīdzinoši mazāk dinamisks nekā īstermiņa FX Opciju pozīcijai.

Aprēķinot Vega nodrošinājuma prasības FX Opcijas pozīcijai, savstarpējā aizvēršana tiek veikta katram Valūtas pārim katrā beigu termiņā. Tādējādi, ja klients ir gan pircis, gan pārdevis FX Opcijas viena valūtas pāra ietvaros un ar to pašu beigu datumu, Vega nodrošinājums tiek aprēķināts kā šo pozīciju aizvēršana.

Apskatiet aprēķina paraugu Svārstīguma faktoram (Volatility Factor), kurš tiek izmantots Vega nodrošinājuma aprēķins galvenajiem un mazāk svarīgajiem valūtu pāriem. Kā jau minēts iepriekš, Svārstīguma faktori tiek interpolēti starp beigu datumiem (termiņiem).

Termiņš Dienas Galvenie valūtu pāri Mazāk svarīgie valūtu pāri
Īsās pozīcijas Garās pozīcijas Īsās pozīcijas Garās pozīcijas
1 nedēļa 7 28% -28% 50% -50%
2 nedēļas 14 20% -20% 25% -25%
1 mēnesis 30 11% -11% 20% -20%
3 mēneši 90 8% -8% 15% -15%
1 gads 365 8% -8% 10% -10%

Galvenais valūtuas pāris ir tāds, kurā ir iekļautas ABAS valūtas no sarakstat: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, SEK, USD.

Izņēmumi attiecībā un nopirktajām Opcijām

Lai turētu garo FX Vaniļas Opcijas pozīciju, nodrošinājums nav nepieciešama, ja:

Ja Jūs turat tikai pirktās FX Vaniļas Opcijas, nav vajadzīgs nodrošinājums, lai turētu šīs FX Vaniļas Opcijas pozīcijas. Tomēr ir vajadzīga skaidra nauda, lai samaksātu Prēmijas par nopirktajām FX Opcijām.

Ja papildus FX Opciju pirkšanai Jūs vēlaties veikt darījumus ar maržinālajiem instrumentiem (piemēram, atvērt spot pozīciju ar kredītplecu vai īso pozīciju opcijām), tas mainīs Delta ekspozīciju Jūsu esošajam portfelim. Līdz ar to Delta un Vega maržu metodoloģija attiecas uz visu portfeli attiecīgajam valūtas pārim.

Tas attiecas arī uz opciju izmantošanu Spot tirdzniecībā termiņa beigās. Jau aizvērtās (squared) pozīcijas FX Vaniļas opcijām vai Forex tagadnes (spot) netiek ņemtas vērā.

Riska brīdinājums

Ņemiet vērā, ka nodrošinājuma prasībās jebkurā brīdī var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Bankām ir tiesības mainīt nodrošinājuma prasības lielām pozīcijām, arī riskantiem portfeļiem.

Maržinālā tirdzniecība ir saistīta ar augstu risku attiecībā uz Jūsu kapitālu, ar iespēju zaudēt vairāk par Jūsu sākotnējo ieguldījumu, un tā nav piemērota visiem ieguldītājiem.

Pārliecināties, ka Jūs pilnībā izprotiet visus riskus un pie nepieciešamības meklējiet neatkarīgu padomu.

Apskatiet mūsu Riska brīdinājumu.